Op Melanchthon Berkroden vinden we leerlingbegeleiding erg belangrijk. Alle leerlingen hebben hun eigen mentor waar ze altijd bij terecht kunnen. Daarnaast hebben we een ondersteuningscoördinator, een vertrouwenspersoon en een schoolmaatschappelijk werker. We hebben goede contacten met organisaties buiten de school die gericht zijn op het welzijn van jongeren, zoals jongerenwerk en de wijkagent.

Dyslexie
Er wordt aan het begin van het schooljaar een dyslexiescreening gehouden onder alle leerlingen. Als een leerling dyslectisch is, houdt iedere docent daar rekening mee. De leerling krijgt een dyslexiepas. Op deze pas staat dat de leerling recht heeft op extra tijd bij de toetsen en, indien nodig, remedial teaching.

Extra ondersteuning rekenen en taal
Alle leerlingen krijgen extra rekenvaardigheden tijdens het vak wiskunde en ook leesvaardigheid maakt onderdeel uit van de lessentabel.

Medicijnprotocol
Indien leerlingen tijdens schooltijd bijzondere medische zorg nodig hebben (o.a. medicatie) dan handelen wij volgens ons Protocol medisch handelen en medicijngebruik.

Sociale veiligheid
Bij Melanchthon pakken we pesten aan volgens ons Melanchthon anti-pestbeleid.

Meer hierover kunt u hier lezen.

Huiswerkbegeleiding
Op onze school hebben we een ervaren groep docenten die leerlingen ondersteunen bij het plannen, maken en leren van het huiswerk. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens de mentorles, maar ook tijdens de overige lessen geven de docenten aan hoe de aangeboden stof voor hun vak het beste geleerd kan worden. Aanvullend is er ook huiswerkbegeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben.

Studievoortgang
Natuurlijk zijn er regelmatig leerlingbesprekingen waarbij de lesgevenden, de mentoren, het afdelingshoofd en de ondersteuningscoördinator overleggen over de studievoortgang en het welbevinden van de leerling. Zo kunnen we meteen actie ondernemen als dat nodig is.

Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator en de zorgteams zorgen voor de juiste hulp bij (ernstige) problemen. Onze ondersteuningscoördinatoren zijn dhr. Henk Bom en dhr. Gert Jan Smit.

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk en de jeugdverpleegkundige zijn beschikbaar bij problemen die niet van onderwijskundige aard zijn, en die niet door de mentor of de teamleider zijn op te lossen.

Vertrouwenspersoon
Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen terecht die te maken krijgt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen.

Het beste wat je kunt worden is… jezelf.

Wat wil je, waar sta je, waar wil je beter in worden?

Wij staan naast je en praten mét jou, in plaats van over jou.

Docenten leren je te kijken, maar je moet het zelf zien.

Leer met een tablet, apps en boeken.

Op Berkroden leer je voor het leven!